മലയാളത്തിൽ സത്‌സംഗം

ശനിയാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 11, 2021

6:30 മുതൽ

7:30 വരെ

(ഇന്ത്യൻ സമയം)

വിഷയത്തെക്കുറിച്ച്

പരമഹംസ യോഗാനന്ദന്റെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന വിവേകത്തെ ആസ്പദമാക്കി സെപ്റ്റംബർ 11ന്  ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകീട്ട് 6:30 മുതൽ 7:30 വരെ ഒരു വൈ എസ് എസ് സന്യാസി മലയാളത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി.  പ്രഭാഷണത്തിന്റെ വിഷയം “ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെയും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തോടെയും വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുക” എന്നായിരുന്നു.

New Visitor

You may explore the following links to know more about Paramahansa Yogananda and his teachings.

Share this on

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp