பார்வையாளர் நேரம்- துவாராஹாட் ஆசிரமம்,

வளாகம்

நாள் முழுவதும் திறந்துள்ளது

காலை 9:00 மணி முதல்

மாலை 5:00 மணி வரை

தியானக் கூடம்

தியானக் கூடம் தனிப்பட்ட தியானத்திற்காக நாள் முழுவதும் திறந்துள்ளது.

வழிபாட்டு நேர அட்டவணை

மாலை 5:30 மணி முதல். – 7:00 மணி வரை (வியாழன் ஞாயிறு தவிர)

மாலை 4:00 மணி முதல். – 7:00 மணி வரை (வியாழக்கிழமை))

காலை 10:00 மணி முதல் – 11:30 மணி வரை (ஞாயிறு சத்சங்கம்)

மாலை 4:00 மணி முதல். – 7:00 மணி வரை. (ஞாயிறு)

இதைப் பகிர