ஜன்மோத்சவ் மற்றும் நூற்றாண்டு விழாக் கொண்டாட்டஙகள் – தக்ஷிணேஸ்வர்