పరమహంస యోగానందగారి మాటలు వినండి

ఈ క్రింది ఆడియో వ్యాఖ్యలు పరమహంస యోగానందగారి ప్రసంగాలలోని అరుదైన రికార్డు చేసిన ఉపన్యాసాలు, మేము సేకరించిన సముదాయము నుండి తీసుకోబడ్డాయి. ఈ ప్రసంగాలు ఎస్‌.ఆర్‌.ఎఫ్. యొక్క అంతర్జాతీయ ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన అనధికారిక సమావేశాలలో శిష్యులు మరియు స్నేహితులకు ఉద్దేశించినవి, ఆయన చివరి సంవత్సరాలలో రికార్డు చేయబడినవి.

ఈ ప్రసంగాలు రికార్డు చేయబడిన సమయంలో ఉపయోగించిన సాంకేతికత అతి పురాతనమైనది. ప్రస్తుత డిజిటల్ ఆడియో పద్ధతులను మరియు అత్యాధునిక పరికరాలను ఉపయోగించి ఎస్‌.ఆర్‌.ఎఫ్. సన్యాసుల శ్రమతో, ఈ రికార్డింగ్‌లు పునరుద్ధరించబడ్డాయి.

A talk on One life versus Reincarnation.

One Life Versus
Reincarnation

(5:04 min)

Be a Smile Millionaire — An informal talk by Yogananda.

Be a Smile
Millionaire

(2:32 min)

Yogananda talks on In the Glory of the Spirit.

In the Glory of
the Spirit

(2:38 min)

Yogananda speaks on how to make heaven on earth.

To Make Heaven
on Earth

(4:29 min)

Yogananda speaks on Removing all sorrow and suffering.

Removing all Sorrow
& Suffering

(3:04 min)

Awake in the Cosmic Dream.

Awake in the
Cosmic Dream

(5:20 min)

The Great light of God.

The Great Light
of God

(3:10 min)

Beholding the one in all.

Beholding the
One in All

(4:31 min)

ఇతరులతో షేర్ చేయండి