YSS

శ్రీ శ్రీ పరమహంస యోగానందగారి ప్రార్థనలు

శ్రీ శ్రీ పరమహంస యోగానందగారి మెటాఫిజికల్ మేడిటేషన్స్ పుస్తకము నుండి ప్రార్థనలు

ఓ పరమాత్మ, నా ఆత్మను నీ ఆలయంగా మార్చుకో, కానీ నా హృదయాన్ని నీ ప్రియమైన గృహంగా చేసుకో, ఎక్కడ నువ్వు నాతో శాంతిగా మరియు శాశ్వతమైన స్నేహభావముతో నివసించగలవు.

జగన్మాత, నా ఆత్మ యొక్క బాషతో నీ ఉనికిని గ్రహింప జేయమని కోరుతున్నాను. నీవే ప్రతి దాని సారాంశం. నా ప్రతి అణువులో, ప్రతి ఆలోచనలో నిన్ను చూసేలా చేయి. నా హృదయాన్ని మేలుకొలుపు!

ఓ ఎడతెగని ఆనందాన్ని ప్రసాదించు వాడా! నీవు నాకు ప్రసాదించిన దివ్య ఆనందానికి కృతజ్ఞతగా, ఇతరులను నిజంగా సంతోషపెట్టాలని నేను ప్రయత్నిస్తాను. నా ఆధ్యాత్మిక ఆనందం ద్వారా నేను అందరికీ సేవ చేస్తాను.

పరమ పితా, పేదరికం లేదా శ్రేయస్సులో, అనారోగ్యం లేదా ఆరోగ్యంలో, అజ్ఞానం లేదా జ్ఞానంలో నిన్ను గుర్తుంచుకోవడం నాకు నేర్పించు. అవిశ్వాసంతో మూసుకొని పోయిన నా కళ్ళు తెరిచి, నీ తక్షణ స్వస్థత చేకూర్చే కాంతిని చూడటం నాకు నేర్పించు.

ఓ జ్వలించే కాంతి! నా హృదయాన్ని మేలుకొలుపు, నా ఆత్మను మేలుకొలుపు, నా చీకటిని రగిలించు, నిశ్శబ్దం యొక్క ముసుగును చింపివేసి, నా దేవాలయాన్ని ని మహిమతో నింపు.

పరమ పితా, నీ చేతనత్వమనే శక్తితో నా శరీరాన్ని నింపు, నీ ఆధ్యాత్మిక శక్తితో నా మనస్సును నింపు, నీ ఆనందంతో, నీ అమరత్వంతో నా ఆత్మను నింపు.

ఓ తండ్రీ, నీ అపరిమిత మరియు సర్వత్ర స్వస్థత చేకూర్చు శక్తి నాలో ఉంది. నా అజ్ఞానం యొక్క అంధకారము గుండా నీ కాంతిని వ్యక్త పరుచు.

ఓ నిత్యమైన శక్తి, నాలో సచేతన సంకల్పాన్ని, సచేతన ఆరోగ్యాన్ని, సచేతన జీవశక్తిని, సచేతన ఆత్మసాక్షాత్కారాన్నీ జాగృతం చెయ్యి.

దైవాత్మ, ప్రతి పరీక్షలో మరియు కష్టంలో ఆందోళన చెందడానికి బదులుగా నేను సులభంగా ఆనందాన్ని పొందగలిగేలా నన్ను ఆశీర్వదించండి.

తండ్రీ, నా స్వంత శ్రేయస్సులో ఇతరుల శ్రేయస్సును చేర్చడం నాకు నేర్పించండి.

అన్ని సంపదల వెనుక నువ్వే శక్తి అని, అన్ని విషయాలలో విలువ నీవే అని నాకు తెలియచెప్పు. మొదట నిన్ను కనుగొని, మిగిలినవన్నీ నీలోనే కనుగొంటాను.

అజేయమైన ప్రభు, నీ సర్వ శక్తి సంకల్పం యొక్క విశ్వ జ్వాలలా నా సంకల్పం యొక్క చిన్న కాంతి మండేంత వరకు, నా చిత్తాన్ని మంచి చర్యలు చేయటంకోరకు నిరంతరం ఉపయోగించడం నాకు నేర్పించు.

మెటాఫిజికల్ మెడిటేషన్స్ పుస్తకం

మెటాఫిజికల్ మెడిటేషన్స్ (Metaphysical Meditations)

ఈ పుస్తకం 300కు పైగా సార్వత్రిక ప్రార్థనలు, ధృవీకరణలు మరియు విజువలైజేషన్‌ల సేకరణ, ఇది ప్రారంభకులకు మరియు అనుభవజ్ఞులైన ధ్యానం చేసేవారికి — అపరిమితమైన ఆనందం, శాంతి మరియు ఆత్మ యొక్క అంతర్గత స్వేచ్ఛను మేలుకొలపడానికి ఒక అనివార్యమైన మార్గదర్శి. ఇది ధ్యానం ఎలా చేయాలో పరిచయ సూచనలను కలిగి ఉంటుంది. మెటాఫిజికల్ మెడిటేషన్స్ గురించి మరింత చదవండి.

విస్పర్స్ ఫ్రం ఎటర్నిటీ

విస్పర్స్ ఫ్రం ఎటర్నిటీ (Whispers from Eternity)
కవితా సౌందర్యం తో కూడిన ఆధ్యాత్మిక ప్రార్థనలు

అన్ని మతాలకు చెందిన గొప్ప సాహిత్య కవి-దర్శకుల సంప్రదాయంలో, పరమహంస యోగానందగారి పుస్తకం విస్పర్స్ ఫ్రం ఎటర్నిటీ, పరమానంద భక్తి అనుభవంపై ఒక ఆధ్యాత్మిక కిటికీని తెరుస్తుంది.

ఆయన (పరమహంస యోగానందగారు) భగవంతునితో వ్యక్తిగత ఐకమత్యము వల్ల నేరుగా జనించిన, ఆత్మను మేలుకొలుపు ప్రార్థనలు మరియు ధృవీకరణలను పంచుకోవడం ద్వారా, ఆయన ఆధునిక అన్వేషకులకు దైవానికి సంబంధించిన స్వంత పారవశ్య భావనను ఎలా సాధించాలో చూపుతారు.

Share this on

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp